Er moet meer beweging komen richting kwaliteit van zorg. De tendens is in gang gezet om de zorg te meten en te belonen op basis van uitkomsten. Er valt op dat gebied nog veel te winnen, menen ZKN-voorzitter Jak Dekker en directeur Paulette Timmerman. Met onder meer Zorgladder is een nieuwe, belangrijke sprong vooruit gemaakt.


“Bekend maakt bemind. Als zorgprofessionals kijken we elke dag naar kansen. Vandaar dat we het befaamde spreekwoord ‘Onbekend maakt…’ graag omdraaien. In het verslagjaar 2016 werkten we energiek en bevlogen aan het verder zichtbaar maken van ZKN en haar leden. We lieten vaker onze stem horen aan de bestuurlijke tafels en aan andere cruciale spelers in het zorgwerkveld. Daarnaast werkten we aan verdere versteviging van onze relatie met de enorme diversiteit aan stakeholders, van ministerie en Kamerleden tot zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). En we organiseerden zestien werkbezoeken aan klinieken, drie keer zoveel dan het jaar daarvoor. Het is slechts een kleine greep aan initiatieven waarmee ZKN haar vier belangrijke thema’s onder de aandacht bracht: [1] transparantie in kwaliteit van zorg, [2] meer aandacht voor kwaliteit bij zorginkoop, [3] gelijk speelveld en [4] ruimte voor nieuwe toetreders.


‘De leden delen hun kennis, expertise en creativiteit; om zo samen te werken aan vernieuwing en verbetering van hoogwaardige medisch specialistische zorg’


Verbindingen leggen

Verbinden is een belangrijk onderdeel van onze in 2015 vastgestelde strategie. In het verslagjaar startte ZKN met het realiseren van die ambitie. Naast het aanhalen van de banden met de buitenwereld is interne verbinding minstens zo belangrijk. Belangrijke thema’s voor ZKN zijn Kwaliteit & Veiligheid, Financiering & Contractering en Marketing & Communicatie. Voor deze drie thema’s is elk een commissie samengesteld. Ook voor Human Resources. Hierin participeren de leden en kunnen zij hun kennis, expertise en creativiteit met elkaar delen. Ook om zo samen te werken aan vernieuwing en verbetering van hoogwaardige medisch specialistische zorg. De ZKN Academies zijn daar eveneens een uitstekend platform voor. Op het jaarlijkse ZKN congres ontmoetten de leden de stakeholders. Het feit dat minister Edith Schippers (VWS) het congres in 2016 wilde openen, is een mooie bevestiging van het belang van de rol die ZKN inmiddels inneemt in het Nederlandse zorglandschap. ‘Uit uw best practices blijkt dat ZKN de cliënt centraal stelt. Klinieken hebben hierin een voortrekkersrol’, concludeerde de minister op het congres. ‘Daar kunt u terecht trots op zijn. Maar wees niet tevreden. Voorkom bijvoorbeeld dat veiligheid een afvinklijstje wordt. Noblesse oblige: houd uw koploperspositie vast!’

Goed, beter, best practice boek

Op het congres ontving minister Schippers het eerste exemplaar van het ‘Goed, beter, best practice boek - kracht van klinieken’. Het boek bundelt best practices van leden en biedt daarmee een unieke inzage in de werkwijze waarop leden van ZKN hun zorg rond de patiënt organiseren. Tijdens de informatieve werkbezoeken, maar ook via dit boek krijgen de leden alle ruimte om hun verhaal te doen.

Bekijk hier het boek


Naar een gelijk speelveld

In het verslagjaar én in de komende jaren blijft het belangrijk zorgverzekeraars en andere stakeholders te tonen welke kwaliteit en vernieuwingen in de zorg bij de klinieken aanwezig zijn. ZKN ambieert immers een herindeling van het zorgveld, hoe weerbarstig dat ook is. We willen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd en ingekocht, langs de principes van gelijk speelveld. Om dit te bereiken zijn uitkomstmetingen op kwaliteit noodzakelijk. Transparantie in uitkomsten van kwaliteit van zorg maakt het mogelijk om keuzes te kunnen maken. Om die transparantie aan te jagen, kende het Ministerie van VWS ZKN een subsidie toe voor een driejarig PROMs-project. PROMs staat voor Patient Reported Outcome Measures: gevalideerde vragenlijsten waarmee je de veranderingen kunt meten in de gezondheid zoals de patiënt die ervaart. Met de uitkomstmetingen krijgen zorgaanbieders informatie over de effectiviteit van hun behandeling. In het verslagjaar startte ZKN met de bouw van een onafhankelijk opererend benchmarkplatform dat inmiddels de naam Zorgladder draagt. Verderop in dit verslag meer over dit unieke initiatief.‘We willen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd en ingekocht, langs de principes van gelijk speelveld’


Maatschappelijke vraag

Transparantie in kwaliteit van zorg komt ook voort uit een maatschappelijke vraag. Steeds vaker willen consumenten informatie hebben over een instelling of bedrijf waar zij iets mee van doen hebben. Bij diverse branches is dat al zeer gebruikelijk. Klanten geven reviews over producten en geleverde diensten. In de zorg staat die tendens nog in de kinderschoenen. Maar we ontkomen er niet aan. Ook patiënten willen vooraf weten wat de uitkomst van hun behandeling zal zijn. Uitkomsten bieden de behandelaar en de patiënt het instrument om gezamenlijk te bespreken welk zorgpad in zijn/haar situatie het beste is.

Verder springen

Ook binnen de vereniging zijn in het verslagjaar veel basiszaken op orde gebracht. Zo lanceerde ZKN een vernieuwde website die aansluit bij de praktijk van klinieken. De website bevat bijvoorbeeld een speciale portal exclusief voor leden waarbinnen zij andere leden en informatie kunnen vinden. Zo kunnen zij samen belangrijke informatie uitwisselen. Alles om betere verbindingen te leggen met buiten en binnen. Het verslagjaar had als thema ‘De sprong vooruit’. Die sprong is gemaakt. Maar om de gestelde ambities te verwezenlijken, moet ZKN in 2017 verder springen; bestendigen wat eerder in de steigers is gezet. Proactief blijven handelen voor meer zichtbaarheid en een grotere rol in het zorglandschap. Bekend maakt bemind!”


Jak Dekker, voorzitter ZKN
Paulette Timmerman, directeur ZKN

Lees meer over ZKN


Samen streven naar de hoogste kwaliteit van zorg, met klantvriendelijkheid en klantgerichte processen. Dat is en blijft een gemeenschappelijke noemer. Ook om die reden werkte ZKN in 2016 verder aan het versterken van verbindingen met in- en externe relaties. Het intensiveren van de contacten binnen de voor ZKN relevante organisaties zorgt ervoor dat ZKN voortdurend haar stem kan laten horen.Wat eerder in de steigers is gezet, gaat ZKN in 2017 bestendigen. Dat betekent onder meer de zichtbaarheid verder verbeteren en nieuwe stappen zetten op het gebied van (online) communicatie en public affairs. Dit laatste is zeker in het verkiezingsjaar 2017, waarin een nieuw kabinet wordt gevormd, uiterst belangrijk. Zichtbaarheid verbeteren betekent het aantal werkbezoeken verhogen en de (al) intensieve relatie met stakeholders verder uitbouwen. Ook de verbinding met de leden gaat ZKN verder uitbouwen.

Onderzoek ZKN-keurmerk

Het ZKN-Keurmerk bestond in 2016 tien jaar. Voor ZKN reden om het keurmerk weer eens grondig onder de loep te nemen. Is dat keurmerk nog wel het keurmerk zoals het ZKN vandaag voor ogen staat? Om dit te achterhalen start ZKN een onderzoek. Daarbij interviewt ZKN veel stakeholders en andere externe betrokkenen om tot een gedegen advies te komen voor de toekomst van dit zo belangrijke keurmerk voor de kwaliteit van zelfstandige klinieken.

Nieuwe CAO ZKN

In 2017 staat het afsluiten van een derde cao ZKN op de agenda. Dit wordt een nieuwe cao, die op een groter aantal leden van toepassing is. Een eigentijdse cao, die aansluit bij de dagelijkse praktijk van klinieken en die klinieken onderling verbindt.

Twee mijlpalen

Het ZKN-congres 2017 is een belangrijk moment voor ZKN. Enerzijds omdat voorzitter Jak Dekker afscheid neemt en zijn rol overdraagt aan de nieuwe voorzitter, Hanneke Klopper. Anderzijds, omdat ZKN het PROMs-platform ‘Zorgladder’ officieel lanceert. Dat betekent echter niet dat dit benchmarkplatform gereed is. Voor het nieuwe platform blijft het nodig om voortdurend nieuwe data te verzamelen en nieuwe gebruikers te laten toetreden. Zo komen we tot een zelfstandig opererend platform. Dit is belangrijk, omdat de subsidie vanuit VWS eind 2018 stopt.

Energiek vooruit

Kortom. Wat komt er uit het onderzoek in 2017 over de waarde van het ZKN-keurmerk? Hoe bouwen we verder aan het verhaal dat ZKN heet? Hoe werken we verder aan Zorgladder? En op welke wijze blijven we ons hard maken voor transparantie van kwaliteit in de zorg, zodat patiënten en verzekeraars de juiste keuze maken? Antwoorden op belangrijke onderwerpen helpen ZKN om dynamisch vooruit te gaan.doorsturen en colofon

Download dit
jaarverslag als pdfDit jaarverslag is een uitgave van ZKN, Zelfstandige Klinieken Nederland

Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

T (070) 317 79 80
E info@zkn.nl
W www.zkn.nl


Concept & realisatie

www.onlineblad.nl
Ruud Slagmolen
Len Blonk

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ZKN.Deel dit jaarverslag via: