ZKN hecht grote waarde aan het thema kwaliteit en veiligheid. Beide aspecten zijn belangrijke uitgangspunten voor het behalen en behouden van het ZKN-keurmerk. Ook met tal van andere initiatieven krijgen beide thema’s hoge prioriteit.

In 2015 vertegenwoordigde ZKN 171 zelfstandige klinieken die met elkaar meer dan 337 vestigingen hebben. De klinieken leveren zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg. Met het ZKN-keurmerk onderscheiden leden zich van klinieken die niet bij ZKN zijn aangesloten. De brancheorganisatie wil het niveau van de aangesloten leden immers hoog houden, het kaf van het koren scheiden en de kwaliteitslat steeds hoger leggen.

Keurmerk aangescherpt

Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke aandachtsgebieden binnen de vereniging. Zozeer zelfs dat van de vier speerpunten er twee over kwaliteit en veiligheid gaan: (1) inzicht (transparantie) in kwaliteit van zorg en (2) meer aandacht voor kwaliteit bij het inkopen van zorg. Het keurmerk wordt voortdurend aangepast en volgt de actualiteit alsmede de nieuwste wet- en regelgeving. Daarop scherpte het onafhankelijke College van Deskundigen in 2015 het keurmerk verder aan onder andere op het gebied van infectiepreventie. De wijzigingen zijn door de ALV in 2015 goedgekeurd.

Twee van de vier speerpunten van ZKN gaan over kwaliteit en veiligheid

Tweede certificeringinstantie

Elk jaar moeten ZKN-klinieken zich via een externe audit bewijzen dat zij voldoen aan de eisen die het keurmerk aan hen stelt. Een onafhankelijke certificeringinstantie voert de audit uit en wijst de certificering toe. Tot 2015 was Kiwa de enige certificeringinstantie die de audits bij de klinieken van ZKN uitvoerde. Maar ook ondernemers in de zorg willen graag keuzemogelijkheden. Op wens van de leden voegde ZKN in september, na een uitvoerige selectieprocedure, een tweede certificeringinstantie toe: LRQA (Lloyd’s). Met twee instanties kunnen de leden zelf bepalen door wie zij de audit laten uitvoeren. De kwaliteit van de audit is voor beide certificieringsinstanties gelijk. De beide certificeringinstanties nemen met elk één afgevaardigde zitting in het College van Deskundigen van ZKN.

Bijdragen aan convenanten

Rond kwaliteit en veiligheid initieert ZKN regelmatig convenanten waarin zij participeert. Met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) sloot ZKN op 3 april het eerste convenant in de zorg af. Beide organisaties spraken met elkaar af dat zij gaan onderzoeken in welke mate het onderwerp ‘gevaarlijke stoffen’ in het ZKN-keurmerk opgenomen kan worden. Daarnaast onderschrijft ZKN het convenant medische technologie.