Laat zien wie je bent en wat je doet. Dat is min of meer de boodschap bij het verstevigen van het netwerk aan externe relaties. Daarnaast draagt het delen van kennis en expertise bij aan intensievere contacten met leden onderling. En tussen leden, bureau en bestuur.

De zelfstandige klinieken leveren somatisch curatieve medisch-specialistische zorg die zowel verzekerd als niet-verzekerd kan zijn en intra- als extramuraal kan worden aangeboden. Zij focussen op specifieke patiëntengroepen wat kwaliteit en doelmatigheid van zorg ten goede komt. Onder doelmatige zorg verstaan wij een optimale balans tussen gezondheidswinst en kosten. Om de beeldvorming die rond zelfstandige klinieken heerst positief te beïnvloeden, haalt ZKN in 2015 nog meer de banden aan met voor haar belangrijke stakeholders. Denk aan zorgverzekeraars, het ministerie, Kamerleden en vertegenwoordigers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). ZKN is vaste gesprekspartner bij diverse vormen van overleg met politici en cruciale spelers in het zorgwerkgebied.

Continue belangenbehartiging

Met de aanstelling van een Manager Financiering en Contractering in 2015 geeft ZKN meer structuur aan een continue belangenbehartiging van de klinieken op dit voor klinieken belangrijke thema, naast het thema kwaliteit en veiligheid. De kracht van klinieken ervaar je door op bezoek te gaan, om die reden openen leden van ZKN haar deuren voor stakeholders.

ZKN bouwt ZKN Academie verder uit

Verstevigen intern netwerk

Naast intensivering van de contacten met externe relaties richtte ZKN zich ook op het verstevigen van het interne netwerk; de contacten tussen leden onderling en tussen de leden en het bureau. Enerzijds voor meer onderling begrip, maar vooral ook om de enorme hoeveelheid aan kennis en expertise met elkaar te delen en te benutten.

ZKN Academie

In het verslagjaar bouwde ZKN de ZKN Academie verder uit. Naast themagerelateerde Academies - over bijvoorbeeld HR, kwaliteit, veiligheid, contractering en bestuurlijke verantwoordelijkheid - is er sinds 2015 ook de ZKN Academie Executive. De ZKN Academie Executive is voor bestuurders endirectieleden. . Dankzij de ZKN Academies weten de leden en hun medewerkers elkaar steeds beter te vinden. Wat de kracht van het verenigingsleven versterkt.

Met werkbezoeken liet ZKN de kennis en kunde zien van de organisatie en haar leden

Strategietraject

Het strategietraject leverde een belangrijke bijdrage aan het verstevigen van het interne netwerk. In het eerste kwartaal van 2015 kwamen bestuur, bureau en leden frequent bij elkaar om, aan de hand van werkbijeenkomsten, samen het strategisch document voor 2016-2018 op te stellen. Ook de Algemene Levenvergadering stond in het teken van netwerken. Een speciaal walking dinner maakte het mogelijk meer collega’s te ontmoeten en om met elkaar in discussie te gaan rond belangrijke thema’s binnen de gezondheidszorg.