Wie 25 jaar oud is, kan legio hoogtepunten in zijn bestaansgeschiedenis noemen. Ook ZKN. Al een kwart eeuw ziet zij zichzelf als aanjager in de gezondheidszorg. “Er moet ruimte blijven voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders en innovatieve behandelmethoden.”


De groei van het budget voor medisch-specialistische zorg wordt voor de periode 2015-2017 teruggebracht tot slechts één procent. Hoe garandeer je dan kwalitatieve en doelmatige zorg terwijl de kosten slechts in beperkte mate mogen stijgen? Het is een enorme uitdaging voor alle spelers in het zorglandschap, ook voor de zelfstandige klinieken. Omdat de slagkracht en de snelheid om veranderingen te realiseren bij de klinieken groot is, biedt hen dat vooral kansen. “Met het ZKN-keurmerk onderstrepen we de kwaliteit van alle aangesloten klinieken”, zegt Jak Dekker, voorzitter van ZKN. “Alle klinieken, zowel die voor verzekerde zorg als behandelcentra die niet-verzekerde zorg leveren, die ons keurmerk op de gevel hebben, voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor de reguliere ziekenhuizen.”

Constante kwaliteit garanderen

Het ZKN-keurmerk bewaakt het hele zorgproces van de zelfstandige behandelcentra, van diagnose tot behandelresultaat en alles daartussen. Is het zorgproces in orde? Zijn de faciliteiten optimaal? Worden de veiligheidsprocedures goed gevolgd? Zijn de medewerkers kundig? Hoe is de nascholing geborgd? Al dat soort zaken gaat het onafhankelijke certificeringssinstituut jaarlijks bij een audit na. “De invoering van dit keurmerk in 2008 is een van de hoogtepunten in de bestaansgeschiedenis van ZKN. In 2014 werd het 250ste keurmerk uitgereikt”, zegt Dekker.

Ook VMS nu integraal onderdeel

“We leggen de lat steeds hoger. Ook het VMS, het gehele systeem rond veiligheid binnen de klinieken, voegden we aan ons keurmerk toe. En vanaf 2016 is het zelfs verplicht om via metingen, de zogenaamde PROMs, te laten zien welke resultaten de kliniek bij de behandeling heeft behaald. Transparantie alom dus. Niet alleen in het belang van de cliënt of patiënt, ook voor de zorgverzekeraar. Die moet het beschikbare budget verdelen en krijgt zodoende steeds beter zicht bij wie hij die kwalitatief hoogwaardige zorg kan inkopen.”

Met data zorg en proces verbeteren

Volgens Dekker geven de klinieken ook met deze resultaatmetingen de toon aan. “Het kost de leden veel extra werk om al die gegevens op te hoesten, maar het heeft ook een lerend effect. Je krijgt inzicht in je eigen bedrijfs- en behandelprocessen, en je kunt die daardoor telkens verbeteren. Met het beschikbaar hebben van data kun je klinieken onderling, maar ook artsen onderling met elkaar vergelijken. Vooral de jongere garde medisch specialisten heeft daar minder moeite mee. Zij zijn gewend zelf alles te reviewen. Nu worden zij gereviewd. En dat doen we vooral om te achterhalen hoe en waar we betere zorg kunnen verlenen.” Met nog meer data kun je volgens Dekker zelfs zorg voorspellen. “Als we dit of dat doen, kunt u dit of dat verwachten. En als we niets doen, kunt u zus en zo verwachten. Op die manier kunnen patiënten reële keuzes maken. Zorgverzekeraars beschikken ook over veel data. Zouden we deze data delen, dan krijg je een vorm van big data-analyse. Daar zijn we met hen over in gesprek.”

Gelijke kansen bij contracten

Het volwaardig gesprekspartner zijn aan de bestuurlijke tafels is ook een behaald hoogtepunt in de 25 jaar dat ZKN bestaat. “Toen we in 2011 het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord mede ondertekenden, werden we meteen formeel vertegenwoordiger van alle zelfstandige klinieken”, licht directeur ZKN Paulette Timmerman toe. “Op die manier kunnen we meer invloed uitoefenen. Er bijvoorbeeld voor zorgen dat zorgverzekeraars bij de inkoop van medisch-specialistische zorg - het verdelen van het beschikbare budget - ziekenhuizen en zelfstandige klinieken op dezelfde wijze beoordelen. Transparantie realiseren dus in het contracteerproces. De inmiddels gemaakte afspraken zijn vormgegeven in de code ‘Good Contracting Practices’. Dit document is een belangrijk middel om met de zorgverzekeraars het gesprek aan te gaan.”

Ruimte aan vernieuwing geven

ZKN ziet zichzelf als katalysator in het veranderende zorglandschap. Die rol heeft zij in de afgelopen jaren vervuld en neemt zij ook in de toekomst uiterst serieus. Jak Dekker constateert enkele ontwikkelingen in de zorg die van belang zijn voor de zelfstandige behandelcentra. “Ten eerste kunnen we steeds meer. Nieuwe technieken en technologieën maken het mogelijk dat we behandelingen kunnen uitvoeren die voorheen specifiek in het ziekenhuis moesten plaatsvinden. Nu kan dat ook in een andere setting, of zelfs thuis. Ook krijgen we met veranderende patiënten te maken: mondiger en technisch beter geïnformeerd. Nog even en hij kan als het ware de zorg aan zichzelf verlenen. De derde ontwikkeling is dat de zorgvraag steeds toeneemt, terwijl er niet meer geld beschikbaar is. Dat baart ons zorgen, want uitsluitend op kosten letten, beperkt de ruimte voor vernieuwing en innovatie, een aspect dat ZKN hoog in het vaandel heeft staan en die leidt tot doelmatige zorg.”

Budget anders verdelen

Het gelimiteerde budget heeft een remmende werking voor toetreding van nieuwe klinieken. “De zorgverzekeraars voeren daar onvoldoende beleid op. Op dit moment wordt al het beschikbare budget gesoupeerd aan ziekenhuizen en andere specialistische zorgaanbieders. Daardoor is er geen financiële ruimte voor nieuwkomers met verfrissende ideeën of nieuwe, innovatieve behandelmethoden. Op die manier vernieuwt de zorg zich niet. Waarom niet één of twee procent bij de bestaande aanbieders weghalen en die pot voor nieuwkomers reserveren? Geen enkel ziekenhuis zal omvallen als het aan het begin van het jaar één procent moet inleveren. Wij zien het als onze rol om daar aandacht voor te vragen”, menen voorzitter en directeur. “Voortdurend, want het zorglandschap is weerbarstig en het kost tijd en energie om daarin veranderingen te bewerkstelligen.”

Strategische heroriëntatie

Het 25-jarig bestaan is een goed moment voor een strategische heroriëntatie”, geeft directeur Paulette Timmerman aan. ”Samen met de leden is hier de afgelopen maanden intensief aan gewerkt. En met een mooie uitkomst die richting geeft voor de komende jaren. ZKN staat voor vernieuwing in het Nederlandse curatieve zorglandschap. We gaan voor groei van onze leden. ZKN vertegenwoordigt de belangen van onze leden waarbij we inzetten op de volgende thema’s: (1) inzicht in kwaliteit van zorg (transparantie), (2) meer aandacht voor kwaliteit bij de inkoop van zorg, (3) een gelijk speelveld bij het contracteren door zorgverzekeraars, en (4) ruimte voor nieuwe toetreders. Dit sluit aan bij de ambities van de leden van ZKN. Wat betreft technologische, proces- en behandelinnovatie lopen zij graag voorop. Juist om dat zorglandschap te veranderen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De ziekenhuizen zijn gevestigde bolwerken, maar vooral de zelfstandige klinieken kunnen in dat vernieuwde landschap een belangrijk aandeel leveren. Onder meer door kwaliteit te tonen en door als eerste de effecten van behandelingen zichtbaar te maken. Ruimte geven aan innovaties dus.”

Check meer hoogtepunten in 25 jaar ZKN

Lees meer over ZKN

doorsturen en colofon

Print dit jubileumverslagDit jubileumverslag is een uitgave van ZKN, Zelfstandige Klinieken Nederland

Postbus 262
2260 AG Leidschendam

T (070) 317 79 80
E info@zkn.nl
W www.zkn.nl

Coördinatie

Lindblom Public Relations, Public Affairs

Concept & realisatie

www.onlineblad.nl
Ruud Slagmolen
Len Blonk

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ZKN.Deel dit jubileumverslag via: